UbiquiTi בחרה להפסיק בייצור סדרת המוצרים TOUGHSwitch ובמקומם להשיק את סדרת המוצרים EdgeSwitch XP.
סדרת המוצרים EdgeSwitch XP מהירים יותר ומעודכנים יותר.
דגמים מלחליפים:
TS-5-POE דגם מחליף ES‑5XP
TS-8-PRO דגם מחליף ES-8XP
TS‑16‑CARRIER דגם מחליף ES‑16XP